Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

 1. Rianne Teaching: Rianne Teaching ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr: 52503321
 2. Contractant: ouders/verzorgers van leerling of de leerling zelf.
 3. Leerling: Ieder natuurlijk persoon welke voor de diensten van Rianne Teaching wordt ingeschreven.
 4. Overeenkomst: Iedere overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Rianne Teaching en contractant  tot stand komt.
 5. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand.
 6. Tarieven: de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst genoemde  prijzen voor de diverse door Rianne Teaching aangeboden diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW  verschuldigd.
 7. De duur van de Overeenkomst: de overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging.

Algemeen:

 1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste mail- en adresgegevens t.b.v.  facturatie en contact.
 2. Persoonsgegevens worden door Rianne Teaching zorgvuldig bewaard.
 3. Alle door Rianne Teaching geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van Rianne Teaching. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan  wanneer  Rianne Teaching  uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en onder voorwaarde dat de verspreiding geen  enkel commercieel belang dient.
 4. Rianne Teaching is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek.
 5. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is Rianne Teaching  volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, bewust gegevens achterhoudt of vervalst, is Rianne Teaching hiervoor,  en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 6. Rianne Teaching biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. Rianne Teaching verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de mogelijkheden van het afgenomen dienstenpakket.
 7. De Leerling houdt zich aan de gedragscode van Rianne Teaching.
 8. De Leerling kan geschorst worden indien de leerling zich niet houdt aan de gedragscode van Rianne Teaching, indien sprake is van aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag of indien de leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij een vestiging van Rianne Teaching. Dit ter beoordeling van Rianne Teaching, onder vermelding van specifiek benoemd gedrag van de leerling. In geval van schorsing worden de kosten van de door de leerling gevolgde begeleiding gedurende de periode in rekening gebracht.

Tarieven en Betaling:

 1. Contractant is aan Rianne Teaching het tarief voor de door de leerling gevolgde dienst verschuldigd .
 2. Rianne Teaching is gerechtigd vanaf drie maanden na de start van de overeenkomst de tarieven te wijzigen en zal contractant hiervan minimaal één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen. In principe worden elke zomervakantie de prijzen herzien.
 3. Bij elke overschrijding van de betalingstermijn zal Rianne Teaching een betalingsherinnering verzenden.
 4. Als het termijn bedrag na 1 betalingsherinnering niet voldaan wordt. Behoudt Rianne Teaching het recht de leerling niet meer toe te laten.
 5. Als de Leerling minder dan een hele maand een dienst met een vast maandtarief bij Rianne Teaching afneemt, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht. Voor het bepalen van het te betalen bedrag wordt het aantal dagen dat de dienst die maand wordt afgenomen (inclusief weekenddagen) gedeeld door het aantal dagen in die maand (inclusief weekenddagen). Dit wordt vermenigvuldigd met het maandtarief en naar boven afgerond. Hiermee doen we in de praktijk zoveel mogelijk recht aan de werkelijk genoten begeleiding.

Remedial teaching:

 1. Ziekte van een leerling kan in overleg diezelfde week ingehaald worden.
 2. Remedial teaching dient 24 uur voor de afspraak afgezegd te zijn, anders wordt deze toch in rekening gebracht.
 3. Remedial Teaching lessen mogen door leerling slechts verzet worden, mits de docent op nieuwe datum beschikbaar is.

Neem gerust eens contact met mij op